Thông báo 268/TB-BHXH Về việc đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH (mẫu thẻ mới)

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH ——————— Số 268/TB-BHXH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————————-…

Read more